ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

utoljára frissítve: 2018. 05. 24.

1. Adatkezelő megnevezése

Név: Körút Kft.
Fantázianév: Körút Autósiskola, Fulljogsi
Székhely: 1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 107-115. fszt 3.


Cégjegyzék szám: 01 09 066509
Adószám: 10347012 -1-43
E-mail cím: korutkft@gmail.com
E-mail cím: fulljogsi@gmail.com
Honlap: https://www.fulljogsi.hu, https://www.korutoktatas.hu  (a továbbiakban: „Honlap”)
Telefonszám: 06-70/621-7353, 06-1-276-3225
(a továbbiakban: „Adatkezelő”)

 

2. Alkalmazandó jogszabályok

·         az Európai Parlament és a Tanács (EU)a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (a továbbiakban: „GDPR”);

·         az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;

·         a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet (a továbbiakban: „GKM Rendelet”);

·         a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény;

·         a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény;

·         a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.

3. Adatkezelés célja, kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés jogalapja és időtartama

3.1. Jelentkezés előtti kapcsolatfelvétel

A jelentkezés érdekében Ön az alábbi módon veheti fel a kapcsolatot Adatkezelővel:

·         közvetlenül felkeresheti Adatkezelő irodáját,

·         telefonon,

·         e-mailben, vagy

·         a Honlapon található, „Jelentkezz most!” elnevezésű űrlap kitöltésével.

A személyes kapcsolatfelvétel kivételével – ahol akár rögtön a szerződés megkötésére is sor kerülhet –Adatkezelő az Ön megkeresése alapján a kapcsolatfelvétel érdekében az Ön nevét, e-mail címét és telefonszámát rögzíti, és ezen elérhetőségeken keresztül egyeztet Önnel a képzésekkel kapcsolatos esetleges kérdéseiről, illetve a szerződéskötés időpontjáról. Adatkezelő egyúttal e-mailben elküldi Önnek a Vállalási feltételek és tanulótájékoztató c. iratot, a tanulóknak szóló adatvédelmi tájékoztatót, illetve a kitöltendő jelentkezési lapot is.

Amennyiben Ön Adatkezelő képzésére mégsem jelentkezik, Adatkezelő az erről szóló tájékoztatását követően haladéktalanul, de egyébként az Ön kapcsolatfelvételétől számított 30 napon belül – vélelmezve az Ön jelentkezési szándékának hiányát – törli az Ön kapcsolatfelvétellel kapcsolatos személyes adatait.

Adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel Adatkezelő képzése iránti érdeklődőkkel

Érintettek köre: az Adatkezelő képzése iránti érdeklődők, akik Adatkezelővel felveszik a kapcsolatot

Kezelt személyes adatok: név (vezeték- és utónév), e-mail cím, telefonszám

Adatkezelés jogalapja: a szerződéskötést megelőzően az érdeklődő kérésére történő lépések megtételének szükségessége [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja]

Adatkezelés időtartama: az adatkezelés céljának megvalósulásáig (a szerződés megkötéséig) vagy a szerződéskötés meghiúsulása esetén az erről szóló érintetti tájékoztatásig, de legfeljebb az érdeklődő általi első kapcsolatfelvételtől számított 30 napig

Adatfeldolgozó:

Név: SalesNet Média Kft.
Székhely: 1174 Budapest, Aranykoszorú köz 6. A/2.
Adószám: 24082644-2-42
Honlap: http://kreativ-website.hu/
E-mailcím: marketing@salesnet.hu   

Adatfeldolgozás jellege: informatikai, technikai háttér biztosítása szerverszolgáltatóként

Adattovábbítás: nincs.

Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat nem hozza nyilvánosságra.

Adatok tárolása: Adatkezelő szerverén (Szerver elérhetősége: 1174 Budapest Aranykoszorú köz 6 A/2.)

4. Az Ön jogai

Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz az Önt a személyes adatai kezelésével kapcsolatban megillető, alábbiakban részletezett jogok érvényesülése érdekében.

Adatkezelő lehetőséget biztosít az Ön számára, hogy az érintett jogai gyakorlásával kapcsolatos kérelmét akár postai úton, akár e-mail útján, akár telefonon előterjessze.

Adatkezelő az Ön kérelmét indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül teljesíti és tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában tájékoztatja erről Önt. A kérelem megtagadása esetén a Adatkezelő szintén ezen határidőn belül dönt és tájékoztatja Önt a kérelem megtagadásáról, ennek okairól, valamint az Ön ezzel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségeiről.

Adatkezelő az Ön kérelmét főszabály szerint e-mail útján teljesíti, ha azonban Ön postai vagy telefonos elérhetősége megadásával kifejezetten ezt kéri, a Adatkezelő a kérelmet postai vagy telefonos úton teljesíti. Az Ön kérésére telefonos tájékoztatás kizárólag akkor adható, ha Ön személyazonosságát igazolta.

Adatkezelő az Ön kérelmének teljesítéséért díjat, költségtérítést nem számít fel. Arra az esetre azonban, ha Öntől azonos adatkörre vonatkozó újabb kérelem érkezik be az előző, már teljesített kérelmet követő egy éven belül, a Adatkezelő fenntartja magának a jogot arra, hogy a kérelem teljesítéséért a teljesítéssel kapcsolatos munkateherrel arányos költségtérítést állapítson meg.

Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog:

Adatkezelő az Ön kérelmére tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető módon tájékoztatást nyújt részére az alábbi információkról:

·         arról, hogy személyes adatainak kezelése Adatkezelőnél folyamatban van-e;

·         az Adatkezelő nevéről és elérhetőségeiről;

·         az adatfeldolgozásról, az adatfeldolgozó nevéről és elérhetőségeiről;

·         az Ön Adatkezelő által kezelt személyes adatairól és azok forrásáról;

·         a személyes adatok kezelésének céljáról, valamint az adatkezelés jogalapjáról;

·         az adatkezelés időtartamáról;

·         azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölte vagy közölni fogja, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

·         az adatkezelés következményeiről;

·         az Ön jogairól;

·         az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről.

Adatkezelő az Ön kérelmének hiányában is – e-mail útján – tájékoztatást nyújt Önnek az adatkezelésnek a jelen tájékoztatóban foglaltakhoz képest történő lényeges megváltozásáról, a bekövetkezett adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről.

Helyesbítéshez való jog:

Adatkezelő az Ön kérésére helyesbíti az Önre vonatkozó, pontatlan személyes adatokat.

Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Kérésére Adatkezelő tájékoztatja Önt e címzettekről.

Törléshez való jog:

Az Ön kérésére Adatkezelő törli az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

·         a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötte vagy más módon kezelte;

·         Ön visszavonja a hozzájárulását;

·         Ön hozzájárulását 16. életéve betöltése előtt adta meg;

·         Ön tiltakozik az adatkezelés ellen;

·         a személyes adatokat Adatkezelő jogellenesen kezelte;

·         a személyes adatokat Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy magyar jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a törlésről, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Kérésére Adatkezelő tájékoztatja Önt e címzettekről.

Adatkezelés korlátozásához való jog:

Az Ön kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

·         Ön vitatja a személyes adatok pontosságát – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

·         Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Kérésére Adatkezelő tájékoztatja Önt e címzettekről.

Adathordozhatósághoz való jog:

Adatkezelő az Ön kérésére, az Ön rendelkezésére bocsátja az Önre vonatkozó, az Ön által megadott személyes adatokat. Adatkezelő továbbá vállalja, hogy ezeket a személyes adatokat Ön egy másik adatkezelőnek anélkül továbbíthatja, hogy ezt a Adatkezelő akadályozná.

Jogorvoslathoz való jog:

Amennyiben Ön úgy véli, hogy Adatkezelő az adatkezelése során megsértette a személyes adatok védelméhez való jogát, az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél, azaz panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. ; honlap: www.naih.hu; „NAIH”), vagy az illetékes bírósághoz fordulhat.

Adatkezelő vállalja, hogy ezen eljárások során az érintett bírósággal vagy a NAIH-hal mindenben együttműködik, az adatkezelésre vonatkozó adatokat az érintett bíróság vagy a NAIH részére kiadja.

Adatkezelő kötelezettséget vállal arra is, hogy az Ön személyes adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével okozott kárt megtéríti. Ön a személyiségi jogának megsértése esetén sérelemdíjat követelhet. Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő, továbbá ha a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származik.

5. Vegyes rendelkezések

Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban, valamint a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikor történő megváltoztatására, azzal, hogy az esetleges változásokról Önt a változások átvezetését követően a lehető legrövidebb időn belül e-mail útján tájékoztatja.